Go to Top

Nemojte dozvoliti da vas odbiju zbog nedovoljnog standarda emisije izduvnih gasova! Sa nama ste sigurni jer mi ispunjavamo sve zahteve emisije izduvnih gasova po svim kategorijama.

Uz RTI kompaniju dobijate pouzdanu i sigurnu kupovinu kao i najbolju servisersku uslugu na Balkanu! 
Na sajtu Uprave za agrarna plaćanja 09.01.2018. objavljena je tablica sa graničnim vrednostima štetnih materija za segmente snage traktora obuhvaćene IPARD programom u Srbiji. Nemojte dozvoliti da vas odbiju zbog nedovoljnog standarda emisije izduvnih gasova! STEYR traktori ispunjavaju te uslove!
IPARD donacija se odnosi na diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Investicije se odnose na:

 1. Ulaganje u izgradnju i / ili rekonstrukciju i / ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za rekreaciju, igranje, turističkih kampova, poboljšanje objekata na otvorenom (za jahanje, ribolov u unutrašnjim vodama, biciklizmu, tematskih staza) troškovi marketinga, kao što su štampanje propagandnog materijala, stvaranje / održavanje sajta.

Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:

 1. iznosi do 65% vrednosti investicije (ukupnih prihvatljivih troškova);

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava:

 1. Minimalni iznos povraćaja sredstava je 5.000 evra;
 2. Maksimalni iznos povraćaja sredstava je 300.000 evra;

Korisnik ne može da primi više od 400.000 evra javne podrške u okviru IPARD 2 programa.

Korisnici mogu biti:

 1. Registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu;
 2. Mikro i mala privatna pravna lica, koja su osnovana, ili rade u ruralnim područjima. Pravna lica, istog raspona, osnovana izvan ruralnih područja takođe su prihvatljiva za podršku ako se podržane investicije/aktivnosti nalaze u ruralnim područjima.
 3. Specifični kriterijumi prihvatljivosti za ruralni turizam; Maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 ležajeva po registrovanom korisniku.

Uopšteno, prihvatljivi izdaci odnose se na sledeće stavke:

a) Izgradnja / rekonstrukcija – uključuje:

 1. Troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju i
 2. Troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove).

b) Oprema – uključuje:

 1. Troškove kupovine, transporta i instalacije. KORISNICI TREBA DA:

а) Ispune finansijsko – regulatorne uslove:

 1. Korisnik mora biti registrovan u skladu sa odredbama Zakona o turizmu (SG RS br 36/2009, 88/2010, 99/2011 i njegove naknadne izmene) na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate;
 2. Korisnik treba da dokaže da nema neizmireni porez ili plaćanja za socijalno osiguranje u trenutku podnošenja prijave/zahteva;
 3. Korisnik dostavlja potpisanu izjavu da nije aplicirao za isto ulaganje kod drugih EU i državnih fondova;
 4. Investicije za koje su odobrena sredstva moraju se koristiti za tu namenu najmanje 5 godina nakon konačne isplate od strane IPARD agencije
 5. U slučaju da je korisnik pravno lice mora dokazati da račun nije blokiran u trenutku podnošenja zahteva i da nije bio u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja prijave.
 6. Sva oprema nakon nabavke mora biti evidentirana u knjigovodstvu korisnika i amortizovana u razdoblju dužem od godine dana 

b) Posluju u skladu sa nacionalnim standardima:

 1. Investicija mora biti u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima 

c) Imaju ekonomski održivi projekat:

 1. U investicionoj studiji /poslovnom planu se prikazuje pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje (ako nije investicija u upravljanje otpadom)
 2. U investicionoj studiji /poslovnom planu se pokazuje da je projekat ekonomski održiv 

d) Predaju kompletan zahtev za dobijanje donacija:

 1. Popune sve obrasce prema raspisanom pozivu
 2. Za objekte i opremu koja zahteva overenu projektnu dokumentaciju ista se mora posedovati (glavni projekat, tehnološki projekat, elektro projekat i sl.)
 3. Prikupe sve potrebne dozvole, rešenja i uverenja od ovlašćenih ustanova
 4. Na osnovu studije izvodljivosti izrade poslovni plan / investicionu studiju

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine;
 • Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaja za osobe sa invaliditetom i za decu;
 • Kupovina novih mašina i opreme za unapređenje ponude turističkog mesta u turističke i gastronomske svrhe, uključujući IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;
 • Investicije u objekte za rekreaciju kao što su igrališta (spoljni i unutrašnji prostori) i oprema;
 • Opšti troškovi, kao što su honorari arhitektama, inženjerima i drugim konsultantima, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do granice od 12% od ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova do 5 %, ali ne više od 2.000 evra.
 • Investicija u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja, instalacija i opremanje), za sopstvene potrebe, mora biti deo projekta za turizam.

Preuzeto sa IPARD stranice. 

Pozovite nas i informište se o IPARD podsticajima na 021/ 488 30 33 ili na 062/886 22 42. 

 

Pogledajte našu ponudu STEYR traktora OVDE

Navigacija